توضیحات

برای بررسی و دریافت گواهی لطفاً کد ملی و شماره همراه خود را وارد کنید

شرکت در دوره به منزله دریافت گواهی نمی باشد و باید حداقل نمره را کسب کرده باشید

تنها در صورتی که مجاز به دریافت گواهی شده باشید برای شما نمایش داده می شود

برای مجاز شدن باید حداقل نمره 50 را دریافت کرده باشید

بخش های دیگر سایت
از بخش های دیگر سایت ما هم دیدن کنید